Bauratgeber24 Lexikon
Home | Kategorien | Leserbriefe | Leserbriefe | Blog | Bookmark | Baulexikon
 

 · 69 Sonstige und interdisziplinäre Geisteswissenschaften

Geisteswissenschaften

69 Sonstige und interdisziplinäre Geisteswissenschaften

6901 Bibliothekswissenschaft

6902 Dokumentation

6903 Geisteswissenschaften interdisziplinär

6904 Kommunikationswissenschaft, 5917

6905 Medienforschung, -kunde, 5918

6906 Publikumsforschung

6907 Publizistik, 5920

6908 Fachdidaktik (Geisteswissenschaften), 5833

6909 Kulturökonomie, 6819

6910 Bibliothektswesen

6911 Archivwesen

6912 Medienkunde/Kommunikations-/Informationswissenschaft


Created : 2006-12-08 13:18 (-144 days)
Modified: 2007-04-10 17:03 (-21 days)
Size: 1 KB

Catalog-web:WikiLexikon Bauratgeber24 | Kontakt | Lizenz 5/2007